Chủ đầu tư: LeNam

Địa chỉ: Lãng Nội – Gia Lập – Gia Viễn – Ninh Bình

Diện tích: 100m2